06-11-2023 – Harreman osasuntsuak arlo pertsonal zein profesionalean / Relaciones saludables en el ámbito personal y profesional

Ikastaroaren helburu orokorra harreman osasuntsuak sustatzea da, eta horretarako hiru azpihelburu finkatzen dira: lehenengo eta behin, harreman osasuntsuen ezaugarriak ezagutzea eta harreman toxikoetatik bereizten jakitea. Bigarren, harreman osasuntsuak izateko pautak barneratzea. Eta azkenik, partaideen segurtasuna sustatzea, inguruko harremanak osasuntsuak izateko.

Helburuak lortzeko hurrengo edukia landuko da: harreman osasuntsuen ezaugarriak, harreman toxikoen zergatiak eta ondorioak, harreman toxikoak jasaten edo bultzatzen dituzten pertsonen ezaugarriak psikologikoak, harreman osasuntsuak izatea baldintzatu ditzaketen zailtasunak (emozio desatseginak eta sinesmen murriztatzaileak) eta harremanetan besteei limiteak jartzeko segurtasuna, asertibitatearen bitartez.

Edukia arlo pertsonal zein profesionalean ematen diren harremanen inguruan burutuko da. Eta saioek metodologia dinamikoa izango dute, eduki teorikoa aurkezteaz gain, ariketak egingo direlako, landutakoa hobeto barneratu ahal izateko.

Ikastaroak guztira sei ordutako iraupena izango du, bakoitzak bi ordutako iraupena izango duen hiru saiotan banatuta. Esan bezala, ikastaroaren helburua harreman osasuntsuak sustatzea da, baina ikastaroaren iraupena kontutan izanda, harreman horiek izateko pautak landuko dira bertan, eta gero partaide bakoitzaren lana izango da barneratutako jarraibideak bere harremanetan aplikatzea.

Saio bakoitzaren ostean hausnarketarako eta praktikan jartzeko ariketak bidaliko zaizkie partaideei. Azken saioaren ostean bidalitakoak ezingo dira, hala ere, ikastaroan partekatu, emailez baizik.

/

//**CURSO IMPARTIDO ÍNTEGRAMENTE EN EUSKERA**//

/

El objetivo general del curso es fomentar las relaciones saludables, para ello se establecen tres subobjetivos: en primer lugar, conocer las características de las relaciones saludables y saber diferenciarlas de las relaciones tóxicas. En segundo lugar, interiorizar pautas para mantener relaciones saludables. Y por último, fomentar la seguridad de los participantes para poder mantener unas relaciones saludables en el entorno.

Para la consecución de los objetivos se trabajara el siguiente material: características de las relaciones saludables, las causas y consecuencias de las relaciones tóxicas, las características psicológicas de las personas que las soportan o promueven, las dificultades que pueden condicionar la existencia de relaciones saludables (emociones desagradables y creencias restrictivas) y la seguridad de poner límites a los demás en las relaciones a través de la asertividad.

El contenido se realizará en torno a las relaciones que se dan tanto en el ámbito personal como profesional. Y las sesiones tendrán una metodología dinámica, ya que además de presentar el contenido teórico, se realizarán ejercicios para poder asimilar mejor lo trabajado.

El curso tendrá una duración total de seis horas distribuidas en tres sesiones de dos horas cada una. El objetivo del curso es promover relaciones saludables, pero teniendo en cuenta la duración del curso, se trabajarán pautas para mantenerlas, y luego será tarea de cada participante aplicar las pautas interiorizadas en sus relaciones.

Tras cada sesión se enviarán a los participantes ejercicios de reflexión y puesta en práctica. Los enviados tras la última sesión no se podrán compartir, sin embargo, en el curso, sino por email.

  • Lugar: UNED Vitoria
  • Fecha y hora: Del 6 al 20 de noviembre de 2023
  • De 17:30 a 19:30 h.
  • Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
  • Más información.